...

Behandelingsovereenkomst

Behandelingsovereenkomst

Behandelingsovereenkomst
 
De zorgverlener is geaccrediteerd door en aangesloten bij de beroepsvereniging NVvP en verleent haar dienstverlening volgens de richtlijnen, regelgeving en kwaliteitseisen van de beroepsvereniging.
 
De rechten en plichten van cliënt en zorgverlener zijn vastgelegd in de Algemene Voorwaarden, die identiek zijn aan de Algemene Voorwaarden van de NVvP, Nederlandse Vereniging voor Podotherapeuten.
 
Deze behandelingsovereenkomst is in aanvulling op de Algemene Voorwaarden en voorziet in aanvullende afspraken die niet in de Algemene Voorwaarden zijn benoemd/overeengekomen.
 
Bij het aanvragen van een behandeling gaat de cliënt akkoord met de Algemene Vooraarden (https://www.lauradealchemist.nl/algemenevoorwaarden), de tariefstelling en het annuleringsbeleid (https://www.lauradealchemist.nl/tarieven), het privacy beleid (https://www.lauradealchemist.nl/privacybeleid) en de behandelingsovereenkomst (https://www.lauradealchemist.nl/behandelingsovereenkomst) van de zorgverlener.
 
Als zodanig wordt van de cliënt verwacht dat hij/zij zichzelf van tevoren heeft geïnformeerd over de strekking van deze informatie.
 
Onder deze behandelingsovereenkomst vallen alle door De Alchemist aangeboden therapievormen, zoals vermeld op haar website.
 
Op de overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.
 
De door de zorgverlener aangeboden diensten worden online aangeboden conform het behandeltraject van de zorgverlener (zie https://www.lauradealchemist.nl/behandeltraject).
 
Indien de cliënt zelf niet in staat is om de afspraken met de zorgaanbieder te maken, dan maakt de zorgaanbieder de afspraken met de (wettelijk) vertegenwoordiger van de cliënt conform hetgeen hierover is vastgelegd in de Algemene Voorwaarden.
 
De cliënt (of zijn vertegenwoordiger) verplicht zich in geval van afmelding van een bevestigde afspraak zich tijdig maar minimaal 24 klokuren van tevoren telefonisch of schriftelijk af te melden bij de zorgverlener. Is dit niet het geval, dan worden de kosten van de gereserveerde tijd door de zorgverlener aan de cliënt in rekening gebracht. De verzuimnota’s bedragen (incl. BTW):
 
•Kennismakingsgesprek: EUR 25,-
•Intakegesprek: EUR 45,-
•Follow-up gesprek: EUR 35,-
 
Betaling van de behandeling geschiedt door bankoverschrijving/IDeal bij het vastleggen van de afspraak. Pas na betaling wordt de afspraak door de zorgverlener geaccepteerd en bevestigd. Indien de bevestigde afspraak tijdig door cliënt wordt geannuleerd, verplicht de zorgverlener zich tot het terugbetalen van het voor die afspraak betaalde bedrag binnen 5 werkdagen na moment van annulering van de betreffende afspraak door de cliënt.
 
Zorgverlener verstrekt aan cliënt een zorgnota. Cliënt dient de zorgnota zelf voor vergoeding in bij de betreffende zorgverzekeraar.
 
Als er vanwege andere redenen dan genoemd in de Algemene Voorwaarden gebruik wordt gemaakt van de gegevens van de cliënt, dan zal dit alleen gebeuren na expliciete toestemming van de cliënt.
 
De zorgverlener zal geheimhouding betrachten ten aanzien van alle door de cliënt verstrekte gegevens met uitzondering van de gegevens waaromtrent de cliënt expliciet heeft verklaard geen bezwaar te hebben.
 
De zorgverlener heeft het recht de overeengekomen afspraken/werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.
 
Het advies van de zorgverlener is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. De zorgverlener sluit elke aansprakelijkheid uit terzake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de zorgverlener verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de zorgverlener. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de zorgverlener verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht genomen worden. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de zorgverlener nimmer aansprakelijk.
 
Indien de assuradeur van de zorgverlener om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de zorgverlener te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste éénmaal het tarief van 1 consult. De zorgverlener is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste en/of onvolledige informatie, die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect. De zorgverlener is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van het niet, onjuist en/of onvolledig toepassen van door zorgverlener gegeven adviezen. Daar waar sprake kan zijn van aansprakelijkheid voor de zorgverlener, wordt de aansprakelijkheid beperkt tot de duur van de overeenkomst. De zorgverlener behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “knowhow”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de zorgverlener noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de zorgverlener verstrekt zijn.

Ondertekening (d.m.v. invulformulier en akkoord bij plannen van de afspraak):

Datum: …= datum plannen afspraak……………… Plaats: Zandpol (vestigingsplaats zorgverlener)

Naam cliënt: ……overgenomen uit vragenlijst (webformulier)……………….

Adres: ……overgenomen uit vragenlijst (webformulier)……………….
Postcode/Woonplaats: : ……overgenomen uit vragenlijst (webformulier)……………….
Geboortedatum: : ……overgenomen uit vragenlijst (webformulier)……………….

Handtekening cliënt: ………(electronisch verkregen d.m.v. akkoord bij maken 1 e afspraak) ……….

Naam zorgverlener: De Alchemist, Laura Pals
Lidmaatschapscode beroepsvereniging NVvP: 11314
Praktijk AGB-code: 26000999
Persoonlijke AGB-code: 26100220
Kwaliteitsregister Paramedici: 59102147596
Zie voor meer info: www.lauradealchemist.nl

Handtekening therapeut:………………………………..…………………………

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.